Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Disquitos ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liitokiekkourheilua yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, herättäen heissä reilua urheiluhenkeä ja pysyvää kiinnostusta liitokiekkourheilua kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää liitokiekkourheilutoimintaa: kursseja, harjoituksia ja näytös- sekä ystävyysotteluita

 • Hankkii tarvittavia välineitä

 • Osallistuu urheilutapahtumiin ja kilpasarjoihin

 • Järjestää urheilutapahtumia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • Voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja varainhankintatapahtumia hankittuaan asianmukaisen luvan

 • Järjestää maksullisia huvitilaisuuksia

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus edustaa yhdistystä kilpailuissa. Kilpailuihin osallistumisesta ja maksullisista salivuoroista tiedotetaan sekä salimaksuista päätetään erikseen yhdistyksen hallituksen toimesta.

Kuka tahansa yhdistyksen jäsenistä voi esittää kunniajäsenyyden myöntämistä jollekin henkilölle. Kunniajäsenyysehdotukset käsitellään vuosikokouksessa. Jäsenyyden myöntäminen edellyttää yksinkertaista äänienemmistöä. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilman pätevää syytä. Eroaminen tapahtuu yhdistyslain mukaisesti.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Lisäksi jäsen voidaan erottaa, jos hän harrastus- tai kilpatilaisuuksissa käyttäytyy lajin hengen (The Spirit of The Game) vastaisesti; pyrkien tahallisesti rikkomaan lajin sääntöjä tai vahingoittamaan kanssapelaajia. Erotetuille jäsenille ei makseta liittymis- ja jäsenmaksuja takaisin.

5. Jäsenmaksu ja muut maksut

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa.

Kilpailu- ja salimaksut maksullisilta harjoitusvuoroilta peritään erikseen. Näistä maksuista päättää Hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen kokouksen koollekutsuminen, toiminnan vetäminen ja organisoiminen.

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu rahaliikenteen hoitaminen ja kirjanpito. Rahastonhoitajan tulee toimittaa tilinpäätös tammikuun loppuun mennessä hallitukselle ja huolehtia seuraavan tilikauden kirjanpidosta, kunnes uusi rahastonhoitaja on valittu vuosikokouksessa.

Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjan kirjoittaminen sekä sen toimittaminen ryhmän jäsenille ja jäsenrekisterin ylläpito hallituksen valvonnan alaisena.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen postituslistalle vähintään 3 vuorokautta ennen suunniteltua kokouspäivää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Jäsenistöllä on oikeus vaatia kokouksen koolle kutsumista. Vaatimus pitää tehdä kirjallisesti ja sen takana on oltava vähintään 1/10 äänioikeutetuista. Hallituksen tulee järjestää ylimääräinen kokous 2 kk kuluessa tiedoksi saamisesta.

Jäsenillä on oikeus esittää asioita yhdistyksenkokouksessa päätettäviksi. Esitykset tulee tehdä yhdistyksen postituslistalle vähintään 5 vuorokautta ennen kokouksen koollekutsumista. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen lähetetyllä viestillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat ja jäsenten esittämät asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Spread the love

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Jotta kommentointi onnistuisi vain ihmisiltä eikä roboteilta, vastaa oheiseen kysymykseen ennen lähettämistä.

Oululainen liitokiekkoseura on nimeltään (di....s)?